Külavanem

 

 

Aigor Helm
Külavanem alates 2015
55534430
aigor.helm@pireka.ee

HARJU MAAKOND

SAUE VALLAVOLIKOGU

VANAMÕISA

08.01.2003.

Külavanema statuut

1. Kinnitada külavanema statuut.

§ 1 MÕISTED

1. Külaelanik käesoleva statuudi mõistes on inimene, kellel on vastavas külas alaline elukoht, omand või kinnisvara.

2. Külavanem on külaelanike ning nende ühiste huvide esindaja, kes juhindub oma tegevuses küla ühistest seisukohtadest ja arengukavast, Eesti Vabariigi seadustest, omavalitsuse otsustest ja määrustest. Olukordades, kus tegevus ei ole määratletud olemasolevate seadustega, tegutseb külavanem, lähtudes üldinimlikest seisukohtadest ning inimõigustest

§ 2 ÜLDSÄTTED

1. Külavanem valitakse täisealiste külaelanike hulgast külaelanike üldkoosolekul poolthäälteenamusega. Valimine toimub külaelanike koosolekul, mille toimumise aeg ja koht peab olema ette teatatud vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist. Külavanema valimise saab algatada külatoimkond (min 2 täisealist külaelnikku) koostöös omavalitsusega.

2. Külavanema valimine toimub salajasel hääletamisel.

3. Külavanema valimise kohta koostatakse protokoll, mis esitatakse kohalikule omavalitsusele.

4. Külavanema volitusi tõendab omavalitsuse poolt väljaantav tunnistus.

5. Külavanem on aruandekohustuslik külaelanike üldkoosoleku ees.

6. Külavanem valitakse kolmeks aastaks.

7. Omavalitsus peab aktsepteerima käesoleva statuudi järgi valitud külavanemat ja ei saa keelduda koostööst (koostöölepingust).

§ 3 KÜLAVANEMA ÕIGUSED

1. Esindada külaelanikke omavalitsuses, riigiasutustes ja muudes institutsioonides.

2. Kutsuda kokku külaelanike koosolekuid ja algatada lahendamiseks külaelu küsimusi, mis ei ole vastuolus seadusandlusega ning vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidega.

3. Nõuda külaelanike huve puudutavate küsimuste arutamist kohalikus omavalitsuses. Avaldada arvamust küla probleemide lahendamiseks.

4. Taotleda küla nimel rahalisi vahendeid valla eelarvest, lähtudes külakoosolekul kinnitatud otsustest, arengukavast.

5. Saada omavalitsuselt oma tegevuseks vajalikku teavet.

6. Moodustada külaelanikest külakogu vms ja volitada endale asendaja oma äraoleku, haiguse jms puhul.

7. Teha külaelanikele märkusi ja juhtida tähelepanu probleemidele, mis puudutavad heakorda, avalikku käitumist jne.

8. Astuda külavanema kohalt tagasi.

§ 4 KÜLAVANEMA KOHUSTUSED

1. Edastada külaelanike ühised soovid ja ettepanekud kohalikule omavalitsusele, muudele institutsioonidele.

2. Osaleda kord kvartalis korraldataval külavanemate kogul.

3. Edastada külaelanikele omavalitsusest ja mujalt tulnud informatsiooni, mis külaelanikke puudutab. Regulaarselt tutvuma omavalitsuse õigusaktidega ja riigi seadustega ning nende muudatuste ettepanekutega.

4. Teavitada omavalitsust küla sotsiaalsetest probleemidest.

5. Korraldada küla arengukava arutelusid.

6. Organiseerida külas ühistegevust, ärgitama külaelanikke koostööle.

7. Jälgida külas loodusressursside säästlikku kasutamist ning vajadusel sekkuda pöördumisega asjaomaste instantside poole.

8.Aidata organiseerida töid õnnetusjuhtumite ja eriolukordade puhul kuni erialase abi saamiseni.

9. Viia vähemalt üks kord aastas läbi küla üldkoosolek ja esitada külaelanikele aruanne oma tegevuse kohta.

10. Tagada küla kroonika pidamise ja eksponeerimise.

§ 5 KÜLAVANEMA VASTUTUS

1. Külavanem võtab endale vastutuse koos ametivande andmisega.

2. Külavanem võidakse vabastada külaelanike nõudmisel korraldatud salajase hääletamise tulemusena. Külavanema ülesannetest vabastamise poolt peab olema üle poole koosolekul osalenud külaelanikest. Koosolek on otsustusvõimeline, kui osaleb 2/3 külaelanikest.

§ 6 KÜLAVANEMA TÖÖ TASUSTAMINE

1. Külavanem on amet, mitte töökoht ja seega EI kompenseerita külavanema kohustuste täitmisest tulenevaid otseseid kulutusi.

2. Muud kulud kompenseerib omavalitsus külavanema ja omavalitsuse vahel sõlmitud lepingu alusel.

3. Küla võib moodustada oma kassa, kust võidakse katta külavanema ja muid küla ühiseid kulutusi. Kassa loomise ja pidamise eest vastutab külavanem.

Share